Comenzi telefonice
intre orele 9:00 - 16:00

0740 223 223


Declarație de confidențialitate a organizației ARAMIS PRINT SRL

Confidențialitatea datelor este abordată ca o componentă fundamentală a activității organizației SC ARAMIS PRINT SRL. Declarația de confidențialitate și practicile specifice se concentrează pe prelucrarea corectă și legală a datelor cu caracter personal (DCP), asigurând în același timp confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea.

Această Declarație de confidențialitate se aplică entității operaționale primare ARAMIS PRINT SRL înregistrată în BUCURESTI și filialelor acesteia (inclusiv filiale parțial deținute, în care ARAMIS PRINT SRL deține direct sau indirect mai mult de 50% din acțiuni). În sensul prezentei Declarații de confidențialitate, termenul „numele organizației ARAMIS PRINT SRL ” se referă la întregul grup sau la fiecare dintre organizații, după caz.

Această Declarație de confidențialitate reprezintă politica integrală de confidențialitate aplicabilă activităților din cadrul organizației. Declarația de confidențialitate explică tipurile de informații colectate și modul lor de folosire.

Organizația ARAMIS PRINT SRL prelucrează datele cu caracter personal în cadrul UE. Activitățile organizației sunt reglementate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (GDPR), ca act legislativ direct și obligatoriu. GDPR protejează drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul lor la protecția datelor cu caracter personal.

ARAMIS PRINT SRL este considerat operatorul de date (ODP) și va stabili neechivoc, în prealabil, scopurile și mijloacele de prelucrare a DCP.

Definiții
Termenii și definițiile sunt cele prezentate în art.4 din Regulamentul GDPR. În această Declarație de confidențialitate, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document, termenii cu majusculă de mai jos vor avea același înțeles ca și în Clauzele și condițiile definite de ORGANIZAȚIE.

Date cu caracter personal (DCP)
Datele cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (PFV). Datele cu caracter personal (DCP) includ toate tipurile de informații care identifică direct sau indirect o persoană, așa cum sunt definite în Regulamentul GDPR, art.4 – Definiții.

Principii
Declarația Organizației de confidențialitate se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:
-Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc într-un mod legal, corect și transparent;
-Colectarea datelor cu caracter personal se efectuează numai în scopuri specificate, explicite și legitime, și datele nu se prelucrează ulterior într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri;
-Colectarea datelor cu caracter personal trebuie să fie adecvată, relevantă și limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopul pentru care sunt prelucrate;
-Datele cu caracter personal trebuie să fie corecte și actualizate, dacă este necesar,;
-Trebuie luate toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate sunt șterse sau rectificate de îndată;
-Datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o formă care să permită identificarea pentru o perioadă care nu este mai lungă decât este necesar pentru scopul pentru care sunt prelucrate;
-Toate datele cu caracter personal vor fi păstrate confidențiale și stocate într-un mod care să asigure o siguranță adecvată;
-Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate terților decât dacă transferul este necesar pentru ca Organizația să livreze serviciile din Acord și numai după primirea acceptului PFV;
-PFV are dreptul să solicite acces la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării ori dreptul la portabilitatea datelor.
Colectarea de date cu caracter personal
PFV care dorește să beneficieze de serviciile organizației va trimite informații și va furniza DCP pentru ca organizația să poată opera și îmbunătăți activitățile sale. Datele cu caracter personal pot fi trimise prin site-ul web, aplicațiile mobile, e-mail, alte soluții electronice sau software acceptate de organizație, servicii poștale sau telefon. Toate datele cu caracter personal sunt colectate în conformitate cu GDPR. Organizația prelucrează datele cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru un scop specific, explicit și legitim sau pentru un scop cerut de lege.
În principal, DCP sunt definite conform GDPR art 4. DCP sunt colectate în scopul livrării serviciilor și produselor solicitate organizaței, în conformitate cu Acordul.
În plus, Organizația colectează DCP în alte scopuri asociate, cum ar fi statistici, administrare și comunicare, administrarea și securitatea IT, securitatea fizică, sisteme de autentificare și autorizare, sisteme de suport, colaborare în proiecte interne ale echipelor și activităților organizaționale. Datele vor fi stocate intern și nu vor fi divulgate nici unui tert sau în exterior.
La cererea PFV, Organizația va oferi serviciul său de Asistenţă Juridică pentru reclamațiile eligibile.

Utilizarea datelor cu caracter personal
Organizația va folosi datele cu caracter personal în scopul în care au fost colectat eși le va păstra pe o perioadă care nu este mai lungă decât este necesar în scopul anunțat. Este posibil ca informațiile să fie păstrate atâta timp cât contul este activ sau este necesar pentru a furniza servicii, a respecta obligațiile legale sau în oricare dintre scopurile enumerate mai sus. Accesul la datele cu caracter personal este strict limitat la personalul împuternicit al Organizației și ai terților care o autorizație adecvată și o nevoie clară de utilizare a datelor.

Utilizarea modulelor cookie
Site-ul Organizației și partenerii săi utilizează module cookie sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență utilizatorilor și pentru analiza tendințelor, administrarea site-ului web, urmărirea mișcărilor utilizatorilor în jurul site-ului și colectarea de informații demografice despre baza noastră de utilizatori în ansamblu. Modulele cookie sunt mici fișiere text plasate pe dispozitivul local al PFV pentru a urmări modelele de utilizare și a înregistra preferințele personale. Modulele cookie nu conțin informații care pot identifica direct persoane. Colectarea automata a anumitor informații prin utilizarea modulelor cookie și a tehnologiilor de urmărire, cum ar fi adresele protocolului de internet (IP), tipul de browser, furnizorul de servicii internet (ISP), paginile de trimitere/ieșire, fișierele vizualizate pe site-ul organizației (de exemplu pagini HTML, grafice), sistemul de operare, marcajul de dată/oră și/sau date despre click-uri pentru a analiza tendințele la nivel agregat și pentru a administra site-ul. PFV poate controla utilizarea modulelor cookie la nivel de browser individual, însă dacă sunt dezactivat emodulele cookie, acest lucru poate limita utilizarea anumitor funcții sau funcționalități pe site-ul sau serviciul organizației.
Pentru mai multe informații despre utilizarea modulelor cookie, poate fi accesată Politica de utilizare a modulelor cookie.

Schimbul de date cu caracter personal
Organizația va transfera datele cu caracter personal către terți numai în condițiile enumerate mai jos:
•s-a primit consimțământul PFV;
•este destinat unui scop direct legat de scopul original pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;
•este necesar pentru pregătirea, negocierea și executarea Acordului cu utilizatorul;
•este necesar din cauza obligației legale, a ordinului administrativ sau a deciziei instanței;
•este necesar pentru stabilirea sau protejarea unor drepturi sau pentru apărări în instanță;
•servește prevenirii utilizării incorecte sau a altor activități ilegale, cum ar fi atacuri deliberate, pentru a asigura securitatea datelor.
Ocazional, organizația semnează contracte cu alți terți, în și în afara Spațiului Economic European, pentru a lucra în numele său cum ar fi reprezentanții legali, pentru a determina Acțiunea în instanță, sau companii IT pentru prelucrarea și livrarea de sisteme și tehnologii pentru a îmbunătăți produsele și serviciile sale; Organizația va dezvălui lista informațiile necesare pentru partenerii specificați în aceste cazuri.
Furnizorii de servicii vor avea permisiunea de a obține datele cu caracter personal de care au nevoie pentru a-și furniza serviciul. Organizația nu va dezvălui date cu caracter personal unor terți în scopul de a le permite să își comercializeze produsele sau serviciile. 

Securitatea prelucrării
Organizația prelucrează datele cu caracter personal în siguranță, aplică și menține măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special atunci când prelucrarea implică transmiterea de date printr-o rețea, împotriva tuturor celorlalte forme ilegale de prelucrare. 

Drepturile persoanei fizice vizate de protecție a datelor cu caracter personal
Persoana fizică vizată (PFV) are dreptul de a solicita oricând accesul și rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării sau de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. Pentru a actualiza datele cu caracter personal, organizația sfătuiește și informează PFV cu privire la orice schimbări sau discrepanțe. Pentru a vizualiza și/sau a edita date cu caracter personal sau pentru a primi informații despre cât timp intențioează organizația păstrarea DCP sau alte întrebări legate de accesul/modificarea datelor cu caracter personal poate fi contactat responsabilul pentru protecția datelor (DPO).

E-mailuri în scopuri de marketing
După primirea consimțământului PFV, Organizația este autorizată să trimită e-mailuri de marketing. Această formă specifică de consimțământ trebuie să fie dată în mod liber, informată și lipsită de ambiguitate. Aceste cerințe sunt îndeplinite atunci când PFV optează pentru a primi e-mailuri de marketing (agreate în mod activ).
PFV va avea întotdeauna dreptul de a contesta, la cerere și gratuit, prelucrarea datelor tale cu caracter personal aferentă activităților de marketing direct fără a fi nevoie de justificări specifice. PFV face acest lucru utilizând linkul „Dezabonare” din e-mailurile primite de la organizație sau contactând organizația la email la <>. Din momnetul primirii obiecției de la PFV, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate pentru marketingul direct.
Organizația trimite e-mailuri de marketing ce conțin informații care ar putea fi de interes, cum ar fi cele mai recente știri despre produsele și serviciile proprii.

Responsabilitate
Declarația de confidențialitate este responsabilitatea echipei Organizației, care are responsabilitatea globală de a asigura conformitatea. Responsabilul pentru protecția datelor (DPO) asigură respectarea zilnică a Declarației de confidențialitate și este implicat în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal.
Organizația este responsabilă și în orice moment va demonstra conformitatea cu GDPR (Regulamentul privind protecția datelor), precum și cu principiile stabilite în această Declarație de confidențialitate. Organizația va păstra înregistrări ale activităților de prelucrare aflate în responsabilitatea sa, conținând informațiile solicitate de GDPR și, dacă este cazul, le vom pune la dispoziția autorității de supraveghere, la cerere.

Reclamații
PFV are dreptul de a depune o plângere privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Toate cererile și reclamațiile vor fi tratate în timp util de către responsabilul pentru protecția datelor (DPO), în conformitate cu procedurile interne.
În cazul în care consideri că prelucrarea datelor tale cu caracter personal încalcă GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor), poți, de asemenea, depune o plângere la o autoritatea de supraveghere.

Modificări la această Declarație de confidențialitate
Această Declarație de confidențialitate poate fi actualizată din când în când, de exemplu ca urmare a modificărilor legislației relevante sau a modificărilor structurii organizației. În cazul în care se fac modificări semnificative, PFV fi notificat prin e-mail sau prin intermediul unei notificări pe website înainte de intrarea în vigoare a modificării. Organizația recomandă verificarea periodică a website-ului său pentru cele mai recente informații despre practicile proprii privind confidențialitatea.

Contact
ARAMIS PRINT SRL
Bd. Metalurgiei nr. 46-56, sector 4, Bucuresti
Tel: 021 461 08 08
Email:office@edituraaramis.ro